O2

O2 ข้อมูลผู้บริหาร


ว่าที่ร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่งเลขที่
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 087-0404064


นางนันทัชพร  โตเจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายบริหารวิชาการ)
ตำแหน่งเลขที่  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ 084-2060836


นางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ)
ตำแหน่งเลขที่  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ 080-6375161


นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ฝ่ายงานบริหารทั่วไป)
ตำแหน่งเลขที่  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ 092-5935919


สิบตำรวจโทวรจิต  ห่อดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ฝ่ายงานบริหารบุคคล)
ตำแหน่งเลขที่  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ 098-8789523