โครงการเด็กสมองดี พัฒนาการเด่น ไม่ซีด ไม่จ่อย อร่อยวันพุธ”

ใวันที่ 6,13,20 มีนาคม 2562 ฝ่ายอนามัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.2 ตามโครงการ “ ให้ปลอดจากภาวะโลหิตจางและมีพัฒนาการที่สมวัย

Related Posts