งานสมโภชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวาดภาพในหัวข้อวิถีชีวิตคนไทยกับไก่ชน

งานสมโภชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวาดภาพในหัวข้อวิถีชีวิตคนไทยกับไก่ชน

นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่า ครูฝึกสอน

นายพิพัฒน์ พรมภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายถนอมทรัพย์ ระมาตทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ดช.ธนพล คำมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ดช.ไชยพร สุวรรณเพชร ได้รางวัลชมเชย

 

Related Posts