บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

 

ผู้บริหาร

   
   
   
 

 

ว่าที่ร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งเลขที่ 

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 087-0404064

นางนันทัชพร  โตเจริญ

องผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 084-2060836

นางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี

องผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 080-6375161

นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์

องผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายงานบริหารทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 092-5935919

สิบตำรวจโทวรจิต  ห่อดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายงานบริหารบุคคล)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 098-8789523