บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

o3-คำสั่งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์-คำสั่งแต่

คณะกรรมการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ผู้บริหาร

 

   
   
   
 

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งเลขที่ 

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 087-0404064

  

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา

องผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)  

ตำแหน่งเลขที่  2178

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-5699-1750

 

นางนันทัชพร  โตเจริญ

องผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 084-2060836

 

นางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี

องผู้อำนวยการโรงเรียน  (ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ)

ตำแหน่งเลขที่  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

โทรศัพท์ 080-6375161

สายชั้นปฐมวัย 

 

นายพงษ์ศักดิ์  เรตสันเที๊ยะ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 946

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 084-4344988

 

นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ

หัวหน้างานวิชาการฝ่ายปฐมวัย

ครู คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 2292

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/2

ทรศัพท์ 080-0173104

 

นางสาวภีมพียา  สว่างสาลี

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 0839166163

 

นางสาวสมเกียรติ  ดันตนรัมย์

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2189

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 

 

นางสาวปฏิมา  คำชมพู

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 375

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 088-3441016

 

นางสาวกาญจนาพร  ชามกลม

ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/5

ทรศัพท์ 08-0017-3104

 

 

นางสาวอารีรัตน์ ฐาโอษฐ์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 098-1209758

 

นางสาวนพวรรณ  รื่นนาม

ครูอัตราจ้าง   

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 080-8299818

 

 

นางสาวจันทร์จิรา  สืบสุนทร

ครูค.ศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2187

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 098-4412537

 

นางยุพิน  เรืองสุขสุด

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2191

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 086-1509600

 

นางอารีฟา  เอียดฤทธิ์

ครูค.ศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 123450

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

โทรศัพท์ 082-2681525

 

   

สายชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาวสงกรานต์  กาญกิ่งไพร 

ครู  คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1749

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 084 -7495895

 

นางสาวรวิวรรณ กลิ่นชาติ

ครู  คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 087-0883871

 

นางสาวปาณิตา  ศรีชาหลวง

ครู  คศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 1513

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 087-2192249

 

นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2180

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โทรศัพท์ 089 – 0722906

 

นายเทิดพงษ์ สุขโส

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

โทรศัพท์ 081-1525941

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางสาวนิโลบล สนรัมย์

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 088-6593653

 

นางสาวสร้อยสุดา จันทร์บูชา

ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 061-6423909

 

นางฐิติพร  ผู้มีสัตย์

ครูคศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 

 

 

นางฉอเลาะ  โคสาสุ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครู คศ.3  

ตำแหน่งเลขที่ 2183

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 087-9761192

 

นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์

พนักงานราชการ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

โทรศัพท์ 086-0251198

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นางสาวพรพนา  เขตต์สิงห์

ครูคศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 666

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 085-4303623

 

นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 2199

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 081-3779031

 

นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 1207

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 095-1121070

 

นางสมสนิท  สารรัมย์

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 4861

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 084-5490863

 

นายเอกสิทธิ์  วงษ์อ่อน

ครู คศ.1 

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

โทรศัพท์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวประภาวรินท์  แย้มศิริ

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โทรศัพท์ 088-6593653

 

นางธัญญาลักษณ์  หลงชิน

ครู  คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โทรศัพท์ 098-5243605

 

นางสาววราลักษณ์  สิทธิพล

ครูผู้ช่วย  

ตำแหน่งเลขที่ 731

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์ 085-1011644

 


นางสาวสุริษา  สุขจันทร์

ครู คศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

โทรศัพท์ 064-3032732


นางสาวชื่นนภา  เสาประโคน

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

โทรศัพท์ 089-9451139

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางสายสมร  นำลาภ

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

โทรศัพท์ 092-269919

 

นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 1109

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

โทรศัพท์ 092-5935919

 

นางสาวนาลนภา พันธ์ุมิตร

ครู คศ.1  

ตำแหน่งเลขที่ 328

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์ 092-9643619

 

นางสาวอรจิรา  สุวิเศษ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โทรศัพท์ 097-9409338

 

นางสาวจิราพร  มณีจอม

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 1846

ครูประจำวิชา วิทยาการคำนวณ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โทรศัพท์ 092-4624246

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางสาววิไลลักษณ์  เงินสมบัติ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1055

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

โทรศัพท์ 085-6349099

 

นางสาวปัทมาพร  หนูทอง

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2235

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์ 087-2777630

 

นางสิริมา  พ่วงศรี

ครู  คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 3551

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์ 084-5611314

 

นางสาวถานมาศ  โปร่งจิตต์

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 506

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

โทรศัพท์ 087-7044920

 

นายจารุวัฒน์  อังกุระศรี

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

โทรศัพท์ 

   

ครูพิเศษ

 
   
 

นายศราวุธ  พงษ์รักษ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำวิชา พละศึกษา

โทรศัพท์ 089-9043119

 

นายมานะ  แจ่มเพ็ง

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 1267

ครูประจำวิชา พละศึกษา

โทรศัพท์ 087-9131719

 

นางสุพินดา  ทรงศิริศักดิ์

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2190

ครูหัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา

โทรศัพท์ 086-3989315

 

นายไชยา  นำลาภ

ครู  คศ.3

ตำแหน่งเลขที่ 2181

ครูประจำวิชา 

โทรศัพท์ 092-4654505

 

 

นางสาวนิสารัตน์  ลิขุนทด

ครู คศ.1

ครูประจำวิชา ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ 

   
   
   
   

สายชั้นมัธยมศึกษา

 

นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์

ครู คศ.3 

ตำแหน่งเลขที่ 2185

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 092-8963125

 

นางสาววาสนา  มิ่งอรุณ

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 134

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 099-4898727

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์

ครู คศ.2

ตำแหน่งเลขที่ 2249

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 084-3461989

 

นายภูดิส  สะเทิงรัมย์

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 213

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

โทรศัพท์ 

 

นางสาวชญาดา  อ่อนหวาน

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2184

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 099-0485048

 

นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 793

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 094-4626939

 

นางสาวพนิดา  คำตม

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่ 3038

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 092-3208104

 

นายพรรณรินทร์  ศรีเพ็ชร์

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 095-2546494

 

นางสาวอมรรัตน์ ฟองสันเทียะ

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

โทรศัพท์ 083-4734378

 

นายทศพล สิงขรณ์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 062-2625259

 

นางสาวอรอนงค์ ถนอมศิลป์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 080-0618706

 

นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1860

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-0099-4309

 

นายนนทพร พิมพ์นนท์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 088-1310561

 

นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 1966

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 097-2816796

 

นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม

ครู คศ.1

ตำแหน่งเลขที่ 2197

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 081-3904985

ครูพิเศษ

 

 

 

 

 

ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี

ครู  คศ.3   

ตำแหน่งเลขที่ 2186

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 081-7040599


นางละออ คงกะพันธุ์

ครู คศ.3

ตำแหน่งเลขที่

ครูหัวหน้ายสายชั้นมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 081-9834364