ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 วิสัยทัศน์

 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  จัดการศึกษาด้วยระบบ   ICT

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย  ร่วมใจพัฒนาครู  ก้าวสู่เทคโนโลยี

ผู้เรียนมีคุณภาพ คู่คุณธรรม  มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย
 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
 2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 3. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
 4. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

               ยิ้มแย้มแจ่มใส  พลานามัยสมบูรณ์

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               สะอาด  บรรยากาศน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  ควบคู่คุณธรรม

 

 ปรัชญาโรงเรียน

              สิกขากาโม ภวํโหติ   ผู้มีการศึกษาดีเป็นผู้เจริญ