ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่ เลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27250

จำนวนพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ มีเขตบริการ 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 10

อักษรย่อ ว.ส. (ระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา)

ม.ว.ส. (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

สีประจำโรงเรียน ชมพู – เหลือง

คำขวัญของโรงเรียน รักษาความสะอาด ไม่ขาดวินัย ใฝ่ใจศึกษา ปรารถนาคุณธรรมรหัสโรงเรียน 10 หลัก :1027740276

รหัส Smis 8 หลัก :27010143

รหัส Obec 6 หลัก :740276

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :อนุบาลวังสมบูรณ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :anubanwangsomboon

โทรศัพท์ :037449110

โทรสาร :037449110

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : มิถุนายน 2517

อีเมล์ :anuban.wsb@gmail.com

เว็บไซต์ :https://wangsomboon.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :วังสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังสมบูรณ์

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:60 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:6 กม.

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยมีนายทองสุข จำปาบุรี นายทองมา สุวรรณชาติ และนายนาค แจ่มจันทร์ มอบที่ดินให้จำนวน 30 ไร่เศษ และต่อมาได้มีนายบุญ ด่านจาก นายชอบ ฤทธิ์ฉ่ำ เป็นกรรมการดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตามแบบ ป.ซ. ขนาด 1 ห้องไม่มีฝา สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 60,000 บาทเศษ เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียน จำนวน 274 คน ครูทำการสอน 1 คน คือ นายถาวร อำนาพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2518 ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง นายสามารถ กองศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 นายเสริม แสนใจกล้า มาตำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 1 ธันวาคม 2532 นายวินัย รื่นกลิ่น มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ

–  วันที่ 15 กันยายน 2547 นายโสภี ศรีเพ็ชร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ถึง 30 กันยายน 2559

–  วันที่ 16 ตุลาคม 2559  นายสุเทพ ไผ่ล้อม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ใน ปัจจุบัน

– ปีการศึกษา 2541 โรงเรียได้เข้าร่วมในโครงการสหวิทยาเขต ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์สังกัดสำนักงานประถมศึกษา กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว
–  ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีโดยมีการเปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกโดยมีนักเรียนจำนวน 45 คน
– ปีการศึกษา 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้เป็นปีแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดี  ศรีตำบล  รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555

-โรงเรียนได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555

-โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ปฐมวันต้นแบบอำเภอวังสมบูรณ์

– ปีการศึกษา 2558 จัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียน เพิ่มเติมอีก 10 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา