โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา