อวส.เข้าร่วมอบรมเสริสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดภัยเท่าทันภัยคุกคามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูสุรีรัตน์ ศุภนาม เป็นตัวแทนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนเข้าร่วมอบรมเสริสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดภัยเท่าทันภัยคุกคามผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1