อวส.ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีอนามัยฯวังสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” ประจำปี 2565 โดยการตรวจช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ ให้ทันตสุขภาพกับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์