ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ผู้รับการประเมิน นางสาววราลักษณ์ สิทธิพล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์