นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม กลุ่มสา ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ผู้รับการประเมิน นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมศรีอุดมธารคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์