คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านดินจี่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3