รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการ ON SITE 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ และสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์