อนุบาลชั้นปีที่ 2 – 3 จ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 20 วัน ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 6 วัน