ระดับชั้นอนุบาลเปิด ON SITE วันแรก

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาล เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ จัดสลับกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ในระดับอนุบาล 2 – 3