การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด(สระแก้ว)