อวส.ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา