วันที่ 29 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์รับการประเมินสถานศึกษา ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน