รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ์วังสมบูรณ์ให้ความรู้ การแปรงฟันแบบแห้งและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ์วังสมบูรณ์ให้ความรู้
การแปรงฟันแบบแห้งและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน