คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชผักสวนครัว