ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 10 ทุน