ประมวลภาพการมอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ดำเนินการมอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Related Posts