อบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศรีอุดมธาร