คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร