คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร