ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563