เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ วังสมบูรณ์ ออกประเมินสถานศึกษา

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ วังสมบูรณ์ ออกประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

Related Posts