โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2563 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย…

คณะครโูรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
เข้าร่วมอบรม โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2563
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย…
ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร์ โรงเรียนนอนุบาลวังสมบูรณ์