“การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)”

คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำปีการศึกษา
2563 โดยนายสุเทพ ไผ่ล้้อม (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์) และคณะครูร่วมลงพื้นที่
เยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์