การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

นายสุเทพ ไผ่ล้้อม (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (LAS) ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์