ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2562

13 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผู้อำนวยการนายสุเทพ ไผ่ล้อม
ท่านรองผู้อำนวยการนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2562