การอบรมการใช้งานโปรแกรม รายละเอียด งาน SDQ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล) และงานดูแลเด็กยากจนพิเศษ (CCT)

13 พ.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม รายละเอียด
งาน SDQ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล)
และงานดูแลเด็กยากจนพิเศษ (CCT)