ผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 3พฤษภาคม 2562 ภาพบรรยากาศผู้ปกครองเงินอุดหนุนเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังมมบูรณ์