นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมคณะครู นักเรียน และการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน (O-net)

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เยี่ยมคณะครู นักเรียน และการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน (O-net)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์