รางวัลพระราชทาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม