การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT

คณะครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เรื่อง การเข้าใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางออนไลน์ (Cloud computing) และ Google Application

ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์