ตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

คุณจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานแม่บ้านมหาดไทยและคณะ

เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

ของ เด็กหญิงพัชรี ไมตระรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุเทพ ไผ่ล้อม ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา

พร้อมทั้งคณะครูให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์