การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)

ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์