โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น 17 โรงเรียน (อ.วังสมบูรณ์ อ.คลองหาด และอ.วังน้ำเย็น) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561