Breaking News

โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

โดยเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Check Also

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT

คณะครูเข้าร่วมก …