โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561

คณะครู  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

เข้าร่วมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561