ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ   นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และ นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข

พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับคุณครูใหม่ ได้แก่

นางอารีฟา เอียดฤทธิ์ (การศึกษาปฐมวัย)

นางสาวสุภาพร หัสดี  (การศึกษาปฐมวัย)

นางสาวปัทมาพร หนูทอง (คณิตศาสตร์)

นายเอกสิทธิ์ วงษ์อ่อน (ภาษาอังกฤษ)

ณ ห้องประชุมศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์