Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / กิจกรรมสวดมนต์วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา

กิจกรรมสวดมนต์วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา

วันที่ 24 มกราคม 2561

คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

ประจำวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์