Breaking News

กิจกรรมสวดมนต์วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา

วันที่ 24 มกราคม 2561

คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

ประจำวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Check Also

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์ว …