โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียน

เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด