อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรสะเต็มระดับปฐมวัย รร.รอยัลเบญจา กทม. 6-8 ธ.ค.

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะครู
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

หลักสูตรสะเต็มระดับปฐมวัย รร.รอยัลเบญจา กทม