เกี่ยวข้าวปีการศึกษา 2560

เกี่ยวข้าวปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม
การเกี่ยวข้าวปีการศึกษา 2560 โดยความร่วมมือ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น