ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning

ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning

นักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 63 คน

4 สิงหาคม 2560