เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง             :           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ชื่อผู้ศึกษา       :           สายัณห์ กลิ่นชาติ

ปีการศึกษา        :         2559

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง งานกราฟิกและมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยใช้ค่า  ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.66/87.73
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด งานกราฟิกและมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด