โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก