ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 3 และ 5 มาตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียน และการดำเนินการของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนดื่มอาหารเสริมนม